Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Chocolaterie Delhy, gevestigd te Blankenberge.
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van chocolatesonline.be van Chocolaterie Delhy vof. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van chocolatesonline.be . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Chocolaterie Delhy behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Chocolaterie Delhy erkend.

1.4 Chocolaterie Delhy garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Chocolaterie Delhy bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 In verband met de kwaliteitsgarantie vindt levering niet plaats ingeval de temperatuur (of temperatuursvoorspelling) op de bezorgdag 24 graden of hoger is. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.

2.4 Aan de leveringsplicht van Chocolaterie Delhy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chocolaterie Delhy geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% BTW (chocolade producten) dan wel 21% (gadgets).

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Het herroepingsrecht overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), waarbij de afnemer het recht heeft (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren, geldt niet voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiŽne of verderfbaarheid. Gezien de verderfbaarheid van de chocoladeproducten en de geldende hygiŽnische voorschriften, kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht en kunnen chocoladeproducten niet teruggestuurd worden.

4.2 Voor overige producten geldt dat de afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Chocolaterie Delhy. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Chocolaterie Delhy er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheelvoor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Chocolaterie Delhy, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Chocolaterie Delhy. Chocolaterie Delhy houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Chocolaterie Delhy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Chocolaterie Delhy maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Chocolaterie Delhy garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Chocolaterie Delhy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Chocolaterie Delhy is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Chocolaterie Delhy) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Chocolaterie Delhy. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Chocolaterie Delhy schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Chocolaterie Delhy gegrond worden bevonden, zal Chocolaterie Delhy naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Chocolaterie Delhy en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Chocolaterie Delhy) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Chocolaterie Delhy gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Chocolaterie Delhy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Chocolaterie Delhy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Chocolaterie Delhy en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

6.7 De producten worden dusdanig verpakt dat deze bij een temperatuur van maximaal 24C mits binnen een dag door het verzendbedrijf bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger contact opnemen met Chocolaterie Delhy en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Chocolaterie Delhy zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Chocolaterie Delhy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Chocolaterie Delhy gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Chocolaterie Delhy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Chocolaterie Delhy en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Chocolaterie Delhy op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Chocolaterie Delhy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Chocolaterie Delhy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Chocolaterie Delhy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Chocolaterie Delhy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Chocolaterie Delhy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Chocolaterie Delhy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Chocolaterie Delhy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5 Indien u niet de juiste adresgegevens heeft opgegeven, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Chocolaterie Delhy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brugge kennis, tenzij Chocolaterie Delhy er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Blankenberge
Kerkstraat 31
8370 Blankenberge
T/F: +32 (0) 50 417 496
info@chocolatesonline.be
Onze winkel is elke dag open van 10u-12:30 en 13:30-18u
2013 Chocolaterie Delhy  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden